REGULAMIN KAPLICY CMENTARNEJ W HOCZWI

Regulamin kaplicy przedpogrzebowej oraz  organizacji pogrzebów  w Parafii  Hoczew, dla miejscowości Hoczew i Dziurdziów

 1. Kaplica jest własnością parafii pw. św. Anny w Hoczwi.
 2. Kaplica jest miejscem poświęconym, co należy uszanować właściwym zachowaniem, pełnym ciszy i powagi.
 3. Z kaplicy mogą korzystać osoby innych wyznań pod warunkiem uszanowania symboli religijnych wyznania rzymskokatolickiego znajdujących się w kaplicy.
 4. Zarządcą kaplicy jest każdorazowy proboszcz parafii oraz opiekun kaplicy cmentarnej p. Damian Mołczan (tel. kontaktowy 504 802 777 ) oraz p. Wiesław Gnap (tel. kontaktowy: 665 483 055 ) Obsługą pogrzebów zajmuje się zakład pogrzebowy zamówiony przez rodzinę zmarłego. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada opiekun. Zakład pogrzebowy organizujący pogrzeb jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.
 5. Opłaty za korzystanie z kaplicy uiszczane są opiekunowi Panu Wiesławowi Gnap i wynoszą odpowiednio:
  • w przypadku mieszkańców wsi Hoczew i Dziurdziów, którzy uregulowali opłaty na budowę kaplicy – 80 zł (ofiara na sprzątanie i koszty energii),
  • w przypadku wszystkich innych osób – 430 zł.
 6. Na dojeździe do kaplicy obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju.
 7. Kaplica obecnie jest wyposażona w 1 stanowisko służące  do przechowywania Zmarłych oczekujących na pochówek oraz wstępne ceremonie pogrzebowe.
 8. Nie zezwala się na przechowywanie zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.
 9. Klucze do kaplicy posiada proboszcz oraz opiekun Pan Damian Mołczan.
 10. Klucze do kaplicy wydawane są rodzinie Zmarłego po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem i uregulowaniu opłat.
 11. Za wszystkie ewentualne zniszczenia i uszkodzenia w kaplicy w czasie modlitw przy zmarłym odpowiedzialność materialną ponosi rodzina Zmarłego.
 12. W kaplicy nie zapalamy zniczy, a kwiaty układamy w wyznaczonym miejscu.
 13. Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać bezpośrednio w kancelarii Parafii lub telefonicznie u księdza proboszcza.
 14. Dla spełnienia formalnych wymogów pogrzebu chrześcijańskiego Zmarły powinien być naszym parafianinem. Jeżeli tak nie jest, a pogrzeb według woli zmarłego lub rodziny ma się odbyć w naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na odprawienie ceremonii pogrzebowej.
 15. Po każdym pogrzebie chłodnia będzie czyszczona przez opiekuna kaplicy cmentarnej specjalnym środkiem dezynfekującym, (data dezynfekcji zapisana w zeszycie).
 16. Regulamin użytkowania kaplicy przedpogrzebowej wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 r.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Parafialnej
w dniu 20.10.2021 r.